Woow, her var det mye snadder

<em>Soulmachine</em>'s picture

Det holder nok ikke bare å

Det holder nok ikke bare å være tenåring med avisrute for å få råd til dette.

Hasj fører til batikk


Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.